T.C.
SERİNHİSAR KAYMAKAMLIĞINDAN
(Malmüdürlüğü)
İLAN
1- Aşağıdaki tabloda yer alan taşınmazların satış ihaleleri 28.05.2018 tarihinde, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü ile tabloda belirtilen saatlerde yapılacaktır.
2- İhaleler, Serinhisar Malmüdürlüğü makam odasında toplanacak Komisyon huzurunda yapılacaktır. Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
3-İhalelere katılabilmek için isteklilerin; nüfus kayıt örneğini veya aslını ibraz etmek suretiyle nüfus cüzdanı örneğini, 2018 yılında alınmış İkametgâh İlmühaberini, geçici teminatı yatırdıklarına dair makbuzları veya Bankalarca ve Özel Finans Kurumlarınca verilen (süresiz) geçici teminat mektubunu, Tüzel Kişilerin ise ayrıca, kayıtlı olduğu yerden alacakları yılı içinde onaylı oda sicil kaydı ve tüzel kişilik adına ihaleye katılacak kişiye verilmiş noter onaylı yetki belgesi ve imza sirkülerini ihale saatine kadar komisyona vermeleri gerekmektedir.
4- İstekliler 2886 sayılı Kanunun 37. maddesine uygun olarak düzenleyecekleri tekliflerini ihalenin başlama saatine kadar İhale Komisyonu Başkanlığına ulaşmış olmak kaydıyla iadeli taahhütlü bir mektupla da gönderebilirler. Postada meydana gelecek gecikmeler halinde teklif işleme alınmaz.
5- Hazinece satışı yapılan taşınmazlar, satış tarihini takip eden yıldan itibaren 5 yıl süreyle Emlak Vergisinden muaftır. Ayrıca, satış ve devir işlemleri ile bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan müstesna tutulmuştur.
6- Hazineye ait taşınmazların satış bedelinin taksitle ödeme talebinde bulunulması halinde, satış bedelinin en az 1/4’ü peşin, kalanı 2 yılda 3’er aylık eşit taksitlerle Kanuni faiziyle birlikte taksitle ödenebilir.
7- Taşınmaz satış ihaleleri Katma Değer Vergisinden muaftır.
8- Şartnameler ve ekleri mesai saatleri içinde Malmüdürlüğünde bedelsiz görülebilir.
9- Türkiye genelindeki ihale bilgileri http://www.milliemlak.gov.tr adresinden, Denizli İlindeki ihale bilgileri http://www.denizlidefterdarligi.gov.tr adresinden öğrenilebilir.
                                                                                                                                                                                                                                          
 
 
SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZLARA İLİŞKİN TABLO
SIRA
NO
MAHALLESİ
MEVKİİ
CİNSİ
PAFTA NO
ADA
NO
PARSEL
NO
YÜZÖLÇÜMÜ
(m²)
HAZİNE
PAYI
İMAR DURUMU
FİİLİ DURMU
TAHMİNİ BEDELİ
(TL)
GEÇİCİ TEMİNATI (TL)
İHALE
SAATİ
1
Yatağan
Köyiçi
Arsa
M22C18D2A
506
4
310,67
Tam
A-2 Konut Alanı
Boştur.
25.000,00
2.500,00
10:00
2
Yüreğil
Daloğlu
Tarla
M22C42D
-
3045
7.900,00
Tam
Plansız alandadır.
Boştur.
63.200,00
6.320,00
10:30
3
Yüreğil
Daloğlu
Tarla
M22C42D
-
3053
3000,00
Tam
Plansız alandadır.
Boştur.
24.000,00
2.400,00
11:00
                           
 
İLAN OLUNUR.