SERİNHİSAR KAYMAKAMLIĞI
İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ
 
BİRİNCİ BÖLÜM
  1. AMAÇ:
Bu yönergenin amacı; Serinhisar Kaymakamlığında Kaymakam adına imza atmaya yetkili makamları belirlemek; verilen yetkileri belli bir ilkeye bağlamak; bürokratik işlemlerin yoğunluğu zaman ve kaynak israfına yol açtığından alt kademelere yetki tanıyarak sorumluluk duygusunu geliştirmek; üst makamlara düşünme, politika ve proje üretme, önemli konularda daha sağlıklı karar almak için zaman kazandırmak ve hizmette sürat ve verimliliği artırmaktır.
2-KAPSAM
5442 sayılı İl İdaresi Kanunu ve diğer kanunlar ve ilgili mevzuat uyarınca, Kaymakamlık ve Kaymakamlığa bağlı olarak hizmet yürütmekte olan daire, kurum ve kuruluşların yapacakları yazışmalarda, yürütecekleri iş ve işlemlerde Kaymakam adına imza yetkisi kullanma şekil ve şartlarını kapsar.
3- YASAL DAYANAK :
1. T.C. Anayasası
2. 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu,
3. 3152 sayılı İçişleri Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanun,
4. 3046 sayılı Bakanlıkların Kuruluş ve Görev Esasları Hakkında Kanun,
5. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,
6. 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun,
7. 4483 sayılı Devlet Memurları ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun,
8. 4982 sayılı Bilgi Edinme Kanunu,
9. Valilik ve Kaymakamlık Birimleri Teşkilat, Görev ve Çalışma Yönetmeliği,
10. 02/12/2004 günlü ve 25658 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2004/8125 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren “Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik”
11. 31/07/2009 günlü ve 27305 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2009/15169 Karar sayılı “Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”
12-26/12/2014 tarih ve 11904 sayılı Denizli Valiliği görev bölümü ve imza yetkileri yönergesi.
  1. TANIMLAR
Bu Yönergede yer alan deyimlerden;
1) Kaymakamlık : Serinhisar Kaymakamlığını,
2) Kaymakam : Serinhisar Kaymakamını,
3) Yazı İşleri Müdürü : Kaymakamlık İlçe Yazı İşleri Müdürünü,
4) İlçe İdare Şube Başkanları : Bakanlıkların veya Tüzel kişiliğe haiz Genel
Müdürlüklerin İlçe yönetimi içinde yer alan üst görevlilerini (Müdürlerini),
ifade eder.
5. YETKİLİLER:
a) Kaymakam
b) Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürü
c) İlçe İdare Şube Başkanları
İKİNCİ BÖLÜM
1- GENEL İLKELER, SORUMLULUKLAR VE UYGULAMA ESASLARI:
A-  İLKELER:
1- Yetki devri ile edinilen yetkiler devredilemez. Birimlerin yetki devir talepleri, İlçe Yazı  
İşleri Müdürlüğünün sekretaryalığında yapılır.
2- Sınırları açıkça belirtilerek devredilmemiş olan yetkiler kullanılamaz.
3-  Yetkiler sorumluluk anlayışı içerisinde yerinde, zamanında ve doğru olarak kullanılacaktır.
4- Her yetkili, kendi üstlerinin bilmesi gereken konuları takdir edip üstüne bildirmekle yükümlüdür.
5- Gizli konular, sadece bilmesi gerekenlere bilmesi gerektiği kadar açıklanır.
6- Kaymakam, ilçenin iş ve işlemlerini tümüyle, birim amirleri kendi teşkilatlarıyla ilgili olarak bilme hakkını kullanırlar.
7- Birim amirleri, yıllık, mazeret, sağlık vb. izinlerinde kendi yerlerine görevlendirilen kişilere katılmak zorunda bulundukları kurullara ve toplantılara bekletilmeksizin yazılı olarak bildireceklerdir.

B-  SORUMLULUKLAR:
1- Birim Amirleri, birimlerinden çıkan bütün yazılardan ve yapılan işlemlerden doğrudan Kaymakam’a karşı sorumludurlar.
2- Birim Amirleri, birimlerinde işlem gören ve çıkan tüm yazıların içeriğinden ve ilgililerce yapılacak paraflar ile birimlerince yapılan tüm iş ve işlemlerden ne suretle olursa olsun işlemsiz evrak bırakılmamasından, görüşe sunulması gerekenlerin bekletilmeden gönderilmesinden sorumludur.
3- Tekit yazıları, yönetimde sağlıksızlığın bir göstergesidir. Tekide meydan verilmemesi için birimlerde, birim amirleri ile birlikte ilgili görevliler ortaklaşa sorumlu tutulacaklardır.
4- Yetkilinin bulunmadığı ya da izinli olduğu durumlarda vekili konumundaki görevli imza yetkisini kullanacak, yapılan iş ve işlemleri bilahare asıl yetki sahibine iletecektir.
5- Kendilerine teslim edilen evrak ve yazıların muhafazasından İlçe Yazı İşleri Müdürü ile ilgili Birim Amirleri ve görevli memurlar sorumludur.
6- Bu Yönerge ile verilen yetkilerin kullanılmasında ve yönergeye göre hareket edilip edilmediğini kontrolden ilgili Amirler sorumludur.
7- Basına bilgi ve demeç verme hususunda ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak hareket edilecektir.

C-  UYGULAMA ESASLARI   :  
a) BAŞVURULAR; 
  Kaymakamlığa başvurularla ilgili olarak aşağıdaki usul ve yöntemlerin uygulanması uygun görülmüştür.
1- Kaymakamlığa yapılan yazılı, sözlü, posta ve e-posta yoluyla başvurular Kaymakam veya İlçe Yazı İşleri Müdürlüğünce kabul edilecektir.
  Dilekçeler; Kaymakam veya İlçe Yazı İşleri Müdürü tarafından (Kaymakam Y.) şeklinde ilgili kuruluşlara havale edilecektir.
  Kaymakam dışında yapılan havalelerde evrak üzerine derkenar düşülmeyecektir.
2- Bütün Birim Amirleri, kendi görev alanlarına giren konularla ilgili başvuruları doğrudan doğruya kabul etmeye, kaydını yaparak konuyu incelemeye ve eğer istenen husus mevcut bir durumun beyanı veya yasal bir durumun açıklanması ise bunu dilekçe sahiplerine 3071 sayılı yasada belirtilen usule uygun olarak yazılı şekilde bildirmeye yetkilidirler. Bunların dışındaki istemlere ilişkin cevaplar Kaymakam tarafından imzalanacaktır.
3- Basında (yazılı veya görsel) yer alan ihbar, şikayet ve dilekçeler ilgili Birim Amirleri tarafından herhangi bir emir beklenmeksizin doğrudan doğruya dikkatle incelenecek ve sonuç en kısa zamanda Kaymakamlık Makamına bildirilecektir.
4- Başvurularla ilgili tereddüt edilen hususlar Kaymakamlık Makamına iletilecek, çözüm şekli Kaymakam tarafından takdir olunacaktır.
b)YAZIŞMALARA İLİŞKİN ESASLAR :
GENEL ESASLAR
İmza yetkilerinin, sorumlulukla dengeli, eksiksiz, tam ve doğru olarak kullanılması esastır.
Bu amaçla;
a) İmzaya yetkili kılınan, imzaladığı yazılarda Kaymakamlık Makamınca bilinmesi gerekenleri takdir ederek zamanında bilgi vermekle yükümlü olup yetkili olan imzalayacağı yazılar için sorumluluk taşıyacağından ilgili evrak hakkında açıklayıcı bilgi isteyecektir.
b) Serinhisar ilçesinden il dahilindeki kuruluşlarla yapılacak yazışmaların Kaymakam imzası ile yapılması esastır.
c) İmza yetkisinin kullanılmasında, hitap edilen makamın seviyesi ile konunun kapsamı ve öneminin göz önünde tutulması temel ilke olacaktır.
d) Yazılar ara kademe amir ve memurlarınca parafa edilmeden imzaya sunulmamalıdır.
e) Daire Amiri, birimlerinden çıkan bütün yazılardan sorumludur.
f) Gizli konular sadece ilgisine bilmesi gerektiği kadar açıklanmalıdır.
g) Bilgi vermeyi ve açıklama yapmayı gerektiren veya gizlilik derecesine haiz yazılar bizzat birim amiri tarafından Kaymakamın imzasına sunulacaktır.
h) Yetkilinin; geçici görev, izin ya da raporlu olması halinde vekili imza yetkisini kullanır. Ancak bilahare yetkiliye, yapılan iş ve işlemler hakkında bilgi verilecektir.
ı) Kaymakamın imzalayacağı diğer yazılar imza kartonu içinde düzgün ve sıralı bir şekilde makam görevlilerine teslim edilecektir.
i) Yazılar evveliyatı ve ekleri ile birlikte imzaya sunulur.
j) Yazıların Türkçe dil bilgisi kurallarına uygun hazırlanması ve konuların açık bir ifade ile kısa ve öz olarak yansıtılması esastır.
GELEN YAZILAR VE EVRAK HAVALESİ :
1- Çok Gizli, Gizli, Kişiye Özel, Acele, Şifreler ve Kaymakam adına gelen yazılar İlçe Yazı İşleri Müdürü tarafından açılmadan Kaymakama sunulacaktır. Söz konusu yazılar Kaymakam tarafından havale edildikten sonra İlçe Yazı İşleri Müdürünce kaydı sağlanarak ilgili birimlere-kuruluşlara gönderilecektir.
2- Kaymakamlık Makamına gelen diğer bütün evrak ve yazılar İlçe Yazı İşleri Müdürü tarafından açılarak gideceği yer yazıldıktan sonra kaydı yapılacak ve havale için Kaymakama takdim edilecektir. 
GİDEN YAZILAR:
1- Tüm yazışmalarda 02/12/2004 tarihli ve 25658 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik” te belirtilen hususlara uyulacaktır.
2- Yazıların “Türkçe dil bilgisi” kurallarına uygun hazırlanması ve konuların açık bir ifade ile kısa ve öz olarak yansıtılması zorunludur.
3- Yazıların ilgili olduğu birimlerde hazırlanması ve oradan yayımlanması esastır. Ancak acele ve gerekli görüldüğü hallerde İlçe Yazı İşleri Müdürlüğünde hazırlanan yazıların bir örneği bilgi için ilgili birimine de gönderilecektir.
4- Yazılar ekleri ve varsa öncesine ait dosyası ile birlikte imzaya sunulacaktır.  
5- Yazılar, evrakı yazandan başlayarak en üst amire kadar paraf edilecektir. Paraf eden görevli yazının şekil ve içeriğini de kontrol edecektir, paraf eden sayısı 4 ü geçmeyecektir.
6- Yetki verilen birim amiri ilçedeki birimlere ve kendi il müdürlüğüne yazılacak yazıları kendi isim ve unvanı ile imzalayacak, Valiliğe ve Valiliğe bağlı diğer İl Müdürlüklerine ve ilçe veya il dışı yazılan yazılar mutlaka Kaymakam imzası ile gönderilecektir.
7- Gizlilik dereceli bilgi alma ve verme yazıları Kaymakam imzası ile yapılacaktır.
8- Yazışmalarda, aşağıdaki örnekliliğe özen gösterilecektir.
 Bunun için de;
a) Onaylarda: Onay, Uygundur, Muvafıktır gibi deyim ve ifadeler yerine onay yerine sadece büyük harflerle OLUR deyimi kullanılacak ve imza yeri için yeterli açıklık bırakılacaktır.
 ÖRNEK:
OLUR
…./…./2015
(İmza Boşluğu)
Fatmagül DALMIŞ
Kaymakam
b) Yazıların imzalanmasında, metnin bitiminden itibaren iki-dört aralık boşluk bırakılarak yazıyı imzalayacak olan makam sahibinin adı, soyadı ve unvanı yazı alanının en sağına yazılır. İmza ad ve soyadın üzerinde bırakılan boşluğa atılır.
 ÖRNEK:
                                                                                                               Fatmagül DALMIŞ
                                                                                                                Kaymakam
c) Yazı vekaleten imzalandığında imzalayanın ad ve soyadı birinci satıra, kendi makamı ikinci satıra, vekalet bırakanın makamı Kaymakam V.  biçiminde üçüncü satıra yazılır.
 ÖRNEK:
                                                                                                                      …………….
                                                                                             Tavas Kaymakamı
                                                                                             Serinhisar Kaymakam V.
  
  ç) Resmi yazılarda “ EKİ”, “EKLERİ” gibi değişik ifadeler yerine “EK/EKLER” kelimeleri kullanılacaktır.
  Yazının ekleri, imza bölümünden sonra uygun satır aralığı bırakılarak yazı alanının soluna konulan “EK/EKLER” ifadesinin altına yazılır. Ek adedi birden fazla ise numaralandırılır.
 ÖRNEK:
   EKLER :                                                           EKLER:
   1- Rapor  (…. sayfa)                                        1-Yazı Örneği (…. sayfa)
   2- Disket  (…. adet)                                         2-Yönetmelik  (…. sayfa)   
    EK :
   Rapor (…. sayfa)
d) Yazıların sonuç bölümünde yer alan “Arz Ederim”, “Saygılarımla Arz ederim”, “Rica Olunur” ve benzeri ifadelerin yerine; alt makamlara yazılan yazılarda “Rica ederim”, üst ve aynı düzey makamlara yazılan yazılarda “Arz ederim”, üst ve alt makamlara dağıtımlı olarak yazılan yazılarda “ Arz ve rica ederim” deyimleri birlikte kullanılacaktır.
e) Gerçek kişileri muhatap yazışmalarda “saygılarımla.”, “iyi dileklerimle.” Veya “Bilgilerinize sunulur.” İbareleriyle bitirilebilir. 
 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
 
2. KAYMAKAMIN İMZALAYACAĞI YAZILAR:
 
1-Kanun, tüzük, yönetmelik ve yönergelerle mutlaka Kaymakam tarafından imzalanması gereken yazılar,
2-Valilik Makamına yazılan her türlü yazılar,
3-"Şifreli", Kişiye Özel", "Çok Gizli" işaretli yazılar ile Kaymakam adına gelen yazılara verilecek cevaplar,
4-C. Başsavcılığı, Mahkemeler ve İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı ile yapılan yazışmalar,
Diğer ilçelerden bizzat Kaymakam imzası ile gelen önemli yazılara verilecek cevaplar,
5-İlçenin emniyeti, asayişi, toplumsal olaylar, güvenlik, gizli ve kişiye özel olan yazılar,
Önemli toplantılar ile ilgili yazılar,
6-Kaymakamlıkça yayımlanacak Genelge, Emir ve Yönergeler,
7-Kaymakamlıkça yayımlanan genel emirler ve talimatlar,
8-Yasa, tüzük ve yönetmeliklere göre bizzat Kaymakam tarafından mahkemeler
nezdinde açılması hükme bağlanan davalara ilişkin yazılar.
9-4483 sayılı Kanun yönünden yapılacak tüm yazışmaları.
10- Re'sen yazılan kamu hizmet ve yatırımlarına yönelik yazılar,
11-Devir, teftiş ve idari vesayete ilişkin Valilik Makamına ve ilgili dairelere yazılacak yazılar,
12-Güvenliğe ilişkin her dereceden gizli yazılar,
13-5442 İl İdaresi Kanunu gereği Muhasebat ve İhtisasa dayanan müteferrik konular hariç olmak üzere Valilik Makamına, Emniyet, Askeri Makamlara, Adli Mercilere ve diğer üst Makamlara yazılacak yazıların tamamı,
14-Kanun, Tüzük, Yönetmelik ve Yönergelerde doğrudan doğruya Kaymakama bırakılan yazılar,
15- Kaymakamın bizzat imzalamayı uygun gördüğü yazılar.
15-İçişleri Bakanlığına bağlı daireler için harcamaya esas onay yazıları,
16-3091 Sayılı Kanuna göre yapılacak tahkikatlara memur görevlendirme yazıları.
17-Umuma ait mahalleri kapatma ve açma yazıları,
18-Taş ve Kum Ocakları Ruhsatları ile İlgili tüm yazılar ve dilekçe havaleleri,
3. KAYMAKAMIN ONAYLAYACAĞI YAZILAR:
1-  Birim amirlerinin yıllık, mazeret, sağlık, aylıksız izin, yurtdışı izni, ve refakat izinleri ile yerlerine vekalet edecek görevlilerin onayları, kurum personelinin 7 (yedi) güne aşan yıllık, mazeret, sağlık izin onayları.
2) Emniyet ve Jandarma mıntıkasında Karayolları Trafik Kanunu’na göre verilen idari para cezası düzenleme yetkisi,
3) Derneklerin ve STK’nın (sivil toplum kuruluşları, dernek, vakıf, sendika, oda, baro  vb.) iş ve işlemlerinin takibi ile  5253 sayılı Dernekler Kanuna göre derneklerin lokal açma izin onayı ile lokal faaliyetinden men edilmelerine ilişkin onaylar,
4) Milli Eğitim Teşkilatınca katılması planlanan personelin spor yarışmaları, sosyal ve kültürel amaçlı gezi onayları, il dışı görevlendirilmeleri, öğrencilerin sportif amaçla görevlendirilecekleri kafile onayları,
6) Özel öğretim kurumlarının resmi okullarda açılacak olan bilgisayar, yabancı dil kursları ile deneme sınavlarının onayları,
7) Oyun, temsil, gösteriler veya çeşitli eğlence amaçlı toplantı vb. sosyal etkinliklerin düzenlenmesi ile ilgili onaylar,
8) 6136 sayılı Yasanın 8. maddesine göre Kamu Görevlilerine; 9. maddesine göre diğer meslek mensupları ile 10. maddesine göre emekli kamu görevlileri için düzenlenecek Silah Taşıma Ruhsatı onayları, satın alma, yol izni, mermi belgesi imza ve onayları,
11) İlçelerde görevli memurlar hakkında 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun ilgili maddelerinde yer alan izin onaylarının(yurt dışı dahil) verilmesi,
12) Milli Eğitim Bakanlığı personelinin izin yönergesinin 35.maddesinde belirtilen bilgilerini arttırmak üzere yurt dışına gönderilen memurların eşlerine verilecek aylıksız izin onayları ve 37. maddesinde belirtilen sürekli görevle başka bir yere atanan memurların eşlerine verilecek aylıksız izin onaylarının verilmesi,
13) 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanunu gereği; İl Milli Eğitim Müdürlüğü merkezde görevli personel hariç olmak kaydıyla, personelin emeklilik onayları, ilişiklerinin kesilmesi, iş ve işlemlerinin yapılması,
14)İlçe MEM’e bağlı olarak, her türlü kurs onayları, Halk eğitim kursları açma onayları
15)Vekil ve ücretli öğretmenler ile kadrosuz usta öğreticilerin atama ve görevlendirme onayları,
16)Ustalık belgelerinin imzalanması,
17)Merkezi sistem ile yapılan sınavlarda görevlendirilecek personelin onayları,
18)Resmi ve özel öğretim kurumları yöneticileri ile yapılacak toplantı onayları,
19)Özel öğretim kurumlarında görevlendirilecek kadrolu/ücretli yönetici ve personelin çalışma izin onayları, istifa/sözleşme, fesih/çalışma süresi bitimi düzenlenen ayrılış onayları, çalışma izninin uzatıldığına ilişkin toplu onaylar, özel okul ve kurum müdürlerinin yerlerine vekâlet edeceklere ilişkin onaylar, özel öğretim kurumlarından demirbaş, araç izin ve düşüm onaylarının alınması, ilgili maddelerindeki işlemlerin yürütülerek sonuçlandırılması,
20)Özel eğitim öğretim kurumlarının kadrolu personeli dışında, ek ders ücreti karşılığı görev alan personel onayları,
21)Resmi ve özel eğitim öğretim kurumlarının eğitim-öğretim etkinlikleri ile her türlü kurslarına ilişkin onaylar,
22) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36/a maddesinin ilgili fıkraları gereği unvanlara ve mezuniyet durumlarına göre sağlanan terfilerinin ve işlemlerinin yapılması,
23) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68. ve 161.maddeleri gereği sağlanan aylık derece ve kademe terfilerinin onaylanması,
24) Erkek personelin askerlik hizmetlerinin terfilerinde değerlendirilme işlemlerinin yapılması,
25) 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu ve Toplu Sözleşme Kanununun 18. Madde hükümlerinin uygulanması,
27) Kabahatler Kanunu 32. maddesi gereğince "emre aykırı davranış" hükmü kapsamında Valilik Emirlerine aykırılık nedeniyle verilecek idari cezaların Vali adına Kaymakam tarafından verilmesi,
28) İlçede görevli amir ve memurların il dışına görevlendirme onayları,
29) İlçedeki resmi araçların 237 sayılı Kanun uyarınca il dışına görevlendirme onayları,
30- Kamulaştırma ile ilgili onaylar,
31- Birimler arası personel görevlendirilmesine dair onaylar,
32- Gayrimenkul kiralanmasına dair onaylar,
33- 3091 sayılı kanun ile ilgili yazışma ve kararlar,
34- Kamu personeli hakkında 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkındaki Kanun’a göre verilen araştırma, ön inceleme onayları ile disiplin yönünden yapılacak soruşturma sonucuna göre verilecek kararlar,
35- 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu ile ilgili kararlar,
36- 2886 sayılı yasanın 75. Maddesi gereği Kamu konutlarını yasa dışı işgal edenlerle ilgili zorla boşaltma kararlarına ilişkin onaylar,
37- Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri, dernekler, sendikaların kanunlara göre yapılan onayları,
38- Av tezkereleri, Silah bulundurma ve taşıma ruhsatlarına ilişkin yazılar ile onayları,
39- Ataması Kaymakamlığa ait memurların derece ve kademe terfileri ile onayları,
40-Kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge ve genelgelerde münhasıran Kaymakama yetki veren ve bu yönerge ile yetki devri yapılmamış diğer işlem ve kararlara ilişkin onaylar,
4. YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜNÜN İMZALAYACAĞI YAZILAR:
a-Mevzuatın yetki devrine imkan vermediği konular ile Kaymakamın takdirini ve görüşünü gerektiren(Kaymakamın görüş ve takdirini gerektiren konularda acilen Kaymakama bilgi vermek kaydıyla) konular dışında kalan, gelen "Normal Evrak"ın evrak üzerinde havale yerinin belirtilip Kaymakama sunulması, havale sonrası elektronik ortamda havale edilmesi,
b-Şikayet konusu içermeyen veya Kaymakamın üzerinde değerlendirme yapmasını gerektirmeyen dilekçelerin havalesi,
c) Av Ruhsatı verilmesine ilişkin dilekçelerin havalesi,
d)Bağış toplanması ile ilgili dilekçelerin Müftülüğe havalesi,
e- Muhtar ve azaların imza tasdik onayları,
Ancak konusu ne olursa olsun bizzat Vali yada Vali Yardımcısı tarafından imzalanmış olan tüm yazılar Kaymakam tarafından havale edilecektir.
Kaymakam’ın herhangi bir şekilde İlçe’de bulunmadığı ve vekalet bırakmadığı durumlarda çok acil yazıların gelmesi halinde gecikmeye sebebiyet vermemek için durum İlçe Yazı İşleri Müdürü tarafından derhal ilgili daireye intikal ettirilir. Gereğinin ifası gecikmeden sağlanır ve konu en kısa yoldan Kaymakam’a sunulur.
5. İLÇEDEKİ ŞUBE BAŞKANLARI VE DAİRE MÜDÜRLERİNİN İMZALAYACAĞI YAZILAR
 
1)İlçe daire Müdürleri arasında yeni bir hak ve yükümlülük doğurmayan, Kaymakamın takdirini gerektirmeyen ve bir direktif niteliğini taşımayan, tekniğe ve hesaba ilişkin yazılar,
2)Daire tahakkuk memuru sıfatıyla ödeme emirlerindeki ilgili sütunun imzalanması,
3)Taşıt görevlendirme formunun kendisi ile ilgili sütunun imzalanması,
4) Daireler arasında tip formlarla bilgi alma ve bilgi verme niteliğinde olan Kaymakam katkısına ihtiyaç duyulmayan yazılar,
5)Genelgelerin dosyada kalacak nüshası önemine göre Kaymakam tarafından imzalanan diğer nüshaları (Aslının aynıdır) ibaresiyle birim amirince onaylanıp dağıtılır.
6)Başvuru dilekçelerinin incelenmesi veya bilgi istenmesi için şahıslara ve kuruluşlara yazılan yazılar,
7)Daire amiri olarak dairesinde çalışma düzeninin sağlanması, üst makamlardan gelen genelge ve emirler doğrultusunda birim ve memurlarına çıkarılan yazılar,
8)Kaymakamlık Makamından alınması gerekli görülen onaylara ait yazılar,
9)Dairesi personelinin 7 (yedi) güne kadar olan izin onaylarının imzalanması,
10)Teknik raporların tasdik ve imzalanması,
11)Kanun, Yönetmelik ve Tüzüklerin kendilerine verdiği yetkiye dayanarak imzalanması gereken her türlü evrakın imzalanması,
12)Yeni atama ve tayin hariç tüm göreve başlama ve ayrılış yazıları ile görev, mazeret, sağlık, ücretsiz izin hariç diğer izin yazıları, istatistikî yazılar Sağlık Grup Başkanı tarafından,
            13)Bir dosyanın tamamlanması, bir işlemin sonuçlandırılması için belge ve bilgi istenmesi, teftiş rapor ve layihasının sonuçlarının izlenmesine dair yazılar birim amirlerince,
14)Mevzuat gereği Kaymakam tarafından imzalanması gerekmeyen yazılar birim amirlerince.
 
 
6- DİĞER HÜKÜMLER:
  1. Bu yönerge hükümlerine riayeti sağlamak, uygulamada birlik ve beraberliği temin etmek amacıyla lüzumu halinde Kaymakam tarafından ilgili dairelere gerekli denetimler yapılacaktır.
  1. Bu Yönerge tüm memurlara imza karşılığında okutularak ve genelgenin bir örneği birim amirinin masasında özel bir dosya içerisinde bulundurulacaktır.
  1. Daire amirlerinin İlçe merkezinden görevli olarak günü birlik ayrılışlarında birinci derecede Kaymakama, bulunmadığı takdirde ise İlçe Yazı İşleri Müdürüne bilgi vereceklerdir.
  1. Devredilen bu yetkiler, Kaymakamın onayı alınmadan başka bir yetkiliye devredilemez.
  1. İmza yetkisi devrinde Kaymakamın havale, imza ve onay yetkisi saklıdır.
  1. YÖNERGEDEKİ BOŞLUKLAR :
Bu yönergede tadat, tasnif ve tarif edilemeyen hususlarda emsaller dikkate alınır.
Tereddüt edilen hallerde Kaymakamın emrine göre hareket edilir.
        8. YÜRÜRLÜK
Serinhisar Kaymakamlığının 02.03.2015 tarih ve 293 sayılı Yönergesi yürürlükten kaldırılmıştır.
Bu yönerge yayımı tarihinden itibaren yürürlüğe girer.
        9. YÜRÜTME
Bu Yönerge hükümlerini Serinhisar Kaymakamı yürütür.