SERİNHİSAR KAYMAKAMLIĞI
HİZMET STANDARTLARI TABLOSU
SIRA
NO
VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI
BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER
HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE)
 
1-
 
Taşınmaz Mal Zilyedliğine Yapılan Tecavüzlerin Vali ve Kaymakamlıklarca Önlenmesi Yolları
-Matbu Dilekçe,
-Kira Kontratı,
-Tapu Belgesi.
 
15 GÜN
2-
634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununa 2814 sayılı Kanunla eklenen Ek-2 madde gereğince; Görevleri nedeniyle tahsis edilen ortak kullanım alanından (Dışarıdan atanan Yönetici, Apartman Görevlisi, Bekçi) Tahliye işlemi
Dilekçe ekine aşağıda belirtilen belgeler eklenir:
2-Başvuruda bulunan Yönetici ise Yönetici olduğuna dair karar örneği, kat maliki ise tapu kayıt örneği,
3-Tahliyesi istenilen kimsenin işine son verildiğine yöneticiye/ yönetim kuruluna yetki verildiğine dair kat malikleri kurulu kararı,
4-İş akdinin sona ermesine bağlı olarak görevi nedeniyle tahsis olunan dairenin boşaltılmasına dair ilgiliye gönderilen ihtarname,
5-İşine son verilen kimsenin çalıştığı süreye ait aylık alacakları varsa ihbar ve kıdem tazminatlarının karşılandığına veya güvence altına alındığına dair belge örneği.
 
7 GÜN
3-
Lokal (içkisiz/içkili) İzin Belgesi düzenlenmesi
Dilekçe ekine aşağıda belirtilen belgeler eklenir:
1-Lokal açılması konusunda alınmış yönetim kurulu kararının örneği,
2-Lokal olarak açılacak yerin tapu senedi örneği, kiralık ise kira kontratının örneği,
3- Ana gayrimenkulün tapu kayıtlarında mesken olarak görünen yerler için kat maliklerinin oy birliği ile aldıkları kararın örneği, mesken ve işyerinin birlikte yer aldığı binalarda mesken sahiplerinin tamamının onayı ve işyeri sahiplerinin oy çokluğu ile aldıkları kararın örneği, iş hanlarında ise yönetim kurulu kararı örneği,
4-Yapı kullanma (iskan) izin belgesi, bu belgenin bulunmadığı durumlarda ise ilgili belediyeden alınacak söz konusu yerin lokal olarak kullanılmasında sakınca olmadığına dair belge; bu alanlar dışındaki lokaller için Bayındırlık ve İskan Müdürlüklerinden alınacak lokal olarak kullanılmasında sakınca olmadığına dair belge.
 
30 GÜN
4-
Tüketici Sorunları Başvurusu
Matbu Dilekçe ekine aşağıda belirtilen belgeler eklenir.
1-Fatura,
2-Satış Fişi
3-Garanti Belgesi,
-Sözleşme vb.
 
3 AY
5-
Ticari Amaçla İnternet Toplu Kullanım Sağlayıcı İzin Belgesi
Başvuru Belgeleri:
1- Matbu Dilekçe
2- İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatının aslı ya da Belediyeden onaylı bir örneği
3- Vergi Levhası
4- Ruhsat sahibinin / Sorumlu Müdürün nüfus cüzdan fotokopisi,
5- Telekomünikasyon Kurumundan alınan sabit IP sözleşmesi,
6- TİB onaylı filtre programı.
 
15 GÜN
6-
“Apostille” tasdik şerhi
İdari nitelikteki belgelerin tasdikinde İlçemiz sınırları içerisinde bulunan resmi ve özel okullar, Üniversiteler, Serinhisar Nüfus Müdürlüğü tarafından düzenlenen belgeler noter onaylı belgelerin imza tasdiki işlemi.
 
1 GÜN
7-
İnsan Hakları İhlalleri Başvurusu
 
Dilekçe.
30 gün
8-
Muhtaç Erbaş ve Er Ailelerinin Ücretsiz Tedavisinin Sağlanması (Muhtaçlık Kararı)
1-Form (muhtar onaylı),
2-Askerlik Şubesinden asker olduğuna dair belge,
3-Nüfus Cüzdanı Fotokopisi.
7 GÜN
(Araştırma evrakları teslim edildiği tarihten sonra)
9-
5434 sayılı Emekli Sandığı Kanunu gereğince (Muhtaçlık Kararı)
1-Matbu Dilekçe,
2-Mal Bildirim Formu (2 Adet),
3-Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,
4-Öğrenci ise öğrenci olduğuna dair belge, çalışıyor ise bordro,
5-Sağlık Kurulu Raporu (%40 ve üzeri).
7 GÜN
(Araştırma dosyası Kaymakamlık Makamına teslim edildiği tarihten itibaren)
Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.
 
İlk Müracaat Yeri : Yazı İşleri Müdürlüğü                                                                                                                         İkinci Müracaat Yeri: Kaymakamlık Makamı
İsim      : Yüksel KILCI                                                                                                                                                              İsim      : Hakan ALKAN
Unvan : Yazı İşleri Müdürü                                                                                                                                                    Unvan : Kaymakam
Adres  : Hükümet Konağı Serinhisar/DENİZLİ                                                                                                              Adres   : Hükümet Konağı Serinhisar/DENİZLİ
Tel        : (258) 591 3950                                                                                                                                                             Tel          : (258) 591 3950
Faks    : (258) 591 5052                                                                                                                                                              Faks       : (258) 591 5052
E-Posta : yuksel.kilci@icisleri.gov.tr                                                                                                                                    E-Posta : hakan.alkan@icisleri.gov.tr
 
 
 
 
 
 
SERİNHİSAR KAYMAKAMLIĞI
DERNEKLER BÜROSU
HİZMET STANDARTLARI TABLOSU
SIRA NO
VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI
BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER
HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ
(EN GEÇ SÜRE)
1
Dernek Kurulumu
1-7 Kurucu Üyenin Kimlik Fotokopileri,
2-Kuruluş Bildirimi,
3-Tüzük,
4-Kira Kontratı
5-Tapu ve Yapı kullanma izin belgesi
6-Tebligat Almaya Yetkili Kişilere ait bilgiler.
1 gün
2
Lokal Kurulumu
1-Yönetim Kurulu karar fotokopisi,
2-Lokal İç Yönergesi,
3-Tapu fotokopisi,
4-Kira Sözleşmesi,
5-Mesken Sahiplerinin tamamının onayının belirtildiği muvafakatname,
6-Yapı Kullanma İzin belgesi,
30 gün
3
Yardım Toplama
1-Müracaat yazısı veya dilekçesi.
2-Toplanacak yardım miktarının belirlenmesine dair keşif özeti, rapor v.b. belgeler
3-Kurum ve kuruluş müracaatlarında kurum veya kuruluşun yönetim organlarında görevli olanların, gerçek kişilerin yardım toplama başvurularında ise sorumlu kurul üyelerinin ve yardım toplama faaliyetinde görev alacakların açık kimliklerine ve adreslerine ilişkin beyanlar.
4-Yardım Toplama faaliyetinde Kamu görevlilerinin çalıştırılmasının düşünülmesi halinde ilgili valilik ve kaymakamlıklardan alınmış izin belgeleri.
30 gün
Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.
 
İlk Müracaat Yeri:                                                                                                                                                                 İkinci Müracaat Yeri:
İsim      : Yüksel KILCI                                                                                                                                                         İsim      : Hakan ALKAN
Unvan : Yazı İşleri Müdürü                                                                                                                                               Unvan : Serinhisar Kaymakamı
Adres   : Hükümet Konağı                                                                                                                                                  Adres   : Hükümet Konağı
Kaymakamlık Binası/SERİNHİSAR                                                                                                                              Kaymakamlık Binası/SERİNHİSAR   
Tel        : (0258) 591 3950                                                                                                                                                       Tel        : (0258) 591 39 50                                              
Faks    : (0258) 591 5052                                                                                                                                                        Faks    : (0258) 591 5052